AW-961895720

Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobowych i wrażliwych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi i wrażliwymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe i wrażliwe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług.

Polityka niniejsza czyni w szczególności zadość przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wrażliwych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

O nas

Administratorami Państwa danych osobowych i wrażliwych jest Spółka MEZEN, NIP: 5213828116 Regon: 380272110, prowadząca Salon Body Place przy ul. Kruczej 51 lok. 131 (LU2), 00-022 Warszawa.

Z administratorami można kontaktować się mailowo pod adresem: elmasrigroup@yahoo.com, telefonicznie: +48 883 77 00 36 bądź listownie pod adresem: MEZEN Sp. z o. o., ul. Kruczej 51 lok. 131, 00-022 Warszawa.

Zbierane dane

Przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług, wypełniając formularz konsultacyjny, udostępniasz nam następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wiek oraz dane dotyczące kondycji zdrowotnej, chorób, urazów, zażywanych leków itd. Jest to wiedza niezbędna do wychwycenia ewentualnych przeciwwskazań do zabiegów i bezpiecznego wykonania usługi.

Zamawiając usługę przez system rezerwacji za pośrednictwem naszej strony internetowej: www.bodyplace.pl, udostępniasz nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Dokonując płatności za pośrednictwem strony twoje dane osobowe zostaną przekazane do systemu www.Przelewy24.pl w celu finalizacji transakcji.

Dane Klienta zostaną automatycznie usunięte z systemu po 2 latach od dokonanej ostatniej rezerwacji, jeśli Klient nie będzie stale korzystał z naszych usług.

Sposób wykorzystania danych

Twoje dane zdrowotne wykorzystujemy wyłącznie w celu świadczenia usług. Karta konsultacyjna jest przechowywana w zabezpieczonym miejscu bez dostępu osób trzecich, w zamkniętej na klucz szafie. Dostęp do karty ma właściciel Gabinetu i upoważnieni pracownicy. Karta konsultacyjna niszczona jest wraz z usunięciem danych Klienta z systemu rezerwacji niszczarką o poziomie zabezpieczenia DIN 4.

Twoje dane kontaktowe przechowywane są w systemie rezerwacji przygotowanym przez Asysto.pl, w tym dane osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych.

Twoich danych kontaktowych oprócz celu umówienia się na wizyty, wykorzystamy w celach marketingowych, jeśli wyraziłeś na to zgodę w formularzu:

  • numer telefoniczny wykorzystamy w celu przesłania nie częściej niż raz w miesiącu informacji o promocjach.
  • adresu e-mail w celu poproszenia o wystawienie opinii/polecenia jakości usług w systemie.

Twoje prawa

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (I) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (II) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (III) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania; (IV) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu. Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. zabezpieczenie danych w związku z toczącym się sporem prawnym). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Realizując to prawo dostarczymy Ci lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Komunikacja i marketing

W celu realizacji usług, będziemy komunikować się z Tobą telefonicznie, mailowo oraz poprzez wiadomości SMS. Wiadomość SMS ma na celu przypomnienie Ci o zarezerwowanym terminie usługi. Wiadomość ta może być także wysłana poprzez e-mail. Jeżeli zaznaczysz odpowiednie pola w formularzu, będziemy wysyłać Ci wiadomości marketingowe poprzez system masowego przesyłu wiadomości tekstowych dotyczące naszych usług, starając się, aby ich częstotliwość była umiarkowana oraz poprosimy wysyłając na adres email zapytanie o opinię i/lub polecenie jakości usług na naszym fanpage'u lub zewnętrznych serwisach (np. Trip Advisor, Google).

Ciasteczka

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na Twoim urządzeniu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona) podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Przetwarzamy je w celu realizacji podstawowych funkcjonalności strony, identyfikacji użytkownika zalogowanego, dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika oraz zapamiętywania zamawianych produktów w koszyku. Nasza strona może również zawierać elementy zamieszczające pliki cookie w imieniu stron trzecich, na przykład przycisk „Lubię to” serwisu Facebook, czy wystaw opinię z serwisu Trip Advisor. Wyłączenie obsługi plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych części naszej strony. W przypadku usunięcia plików cookie z przeglądarki konieczne może być ponowne zainstalowanie odrzuconych plików cookie. Długość przechowywania plików zależy od rodzaju plików cookie. Sesyjne pliki cookie tracą ważność po zamknięciu przeglądarki. Stałe pliki cookie, w tym lokalne obiekty udostępnione („ciasteczka flashowe”), zwykle tracą ważność w okresie od dwóch miesięcy do dwóch lat.

Udostępnianie danych

Twoje dane możemy udostępnić: agentom płatniczym w celu realizacji płatności bezgotówkowej, w zakresie określonym łączącą nas z nimi umową; organom publicznym (np. Policja) w zakresie obowiązujących przepisów prawa powszechnego; dostawcom usług baz danych (tzw. chmura) w zakresie obowiązującej umowy.

Przechowywanie danych

Twoje dane przechowujemy w dwóch formach: papierowej oraz elektronicznej. Forma papierowa to formularz wypełniany przez Ciebie przez rozpoczęciem korzystania z usług; formy elektroniczne to zabezpieczone hasłem bazy danych. Twoje dane – w formie elektronicznej i papierowej przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, lub do chwili gdy zażądasz ich usunięcia. Jeśli usługi nie są świadczone na bieżąco dane zostają usunięte po 2 latach od dokonanej ostatniej rezerwacji. Dane w papierze są niszczone niszczarką o zabezpieczeniu DIN4.

Zgłoszenie naruszenia

W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Twoich danych osobowych, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 72 godzin powiadomimy właściwy organ nadzorczy oraz Ciebie.

Kontakt

W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z nami, używając:

Email: elmasrigroup@yahoo.com
Tel: +48 883 77 00 36.
Adresu siedziby Gabinetu: Body Place, ul. Krucza 51 m. 131 (LU02), 00-022 Warszawa.

do góry