AW-961895720

Regulamin rezerwacji

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. KLIENCI
3. ŚWIADCZENIE USŁUG MASAŻU I TERAPII MANUALNEJ
4. HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO
5. REZERWACJE
6. PŁATNOŚĆ
7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
8. ZWROTY I REKLAMACJE
9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin dokonywania rezerwacji i korzystania z usług masażu i zabiegów w Gabinecie masażu i terapii manualnej Body Place w Warszawie.

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji oraz korzystania z usług masażu i zabiegów oferowanych w Gabinecie masażu i terapii manualnej Body Place w Warszawie, prowadzonym przez Spółkę MEZEN, ul. Szaserów 91/95, 04-323 Warszawa, NIP: 5213828116 Regon: 380272110.
 2. Drodzy Klienci, prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed przystąpieniem do rezerwacji oraz korzystania z masażu lub zabiegu.
 3. Aktualny zakres usług świadczonych w Body Place jest dostępny na stronie bodyplace.pl w zakładce Usługi.

Klienci:

 1. Klientem Gabinetu masażu i terapii manualnej Body Place w Warszawie może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Klientem może być osoba niepełnoletnia, za wyraźną zgodą rodziców, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.

Świadczenie usług masażu i terapii manualnej:

 1. W celu skorzystania z usług Ganinetu masażu i terapii manualnej Body Place konieczna jest wcześniejsza rezerwacja usługi za pośrednictwem strony bodyplace.pl. Klient zobowiązuje się do realizacji usług zgodnie z wyznaczonym terminem.
 2. Podczas pierwszej wizyty, przed przystąpieniem do zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia, czy stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.
 3. Klient, przed rozpoczęciem zabiegu, ma obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalnych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach-płytkach, doczepach, śrubach itp. Wszelkie zmiany wymagają pisemnej aktualizacji wywiadu i podpisu Klienta.
 4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.
 5. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, masażysta może odmówić jego przeprowadzenia.
 6. Masażysta ma prawo odmówić przeprowadzenia zabiegu także w przypadku, gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Higiena i bezpieczeństwo:

 1. Nasi masażyści są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanych stanowiskach, posiadają wszelkie certyfikaty, dyplomy, atesty i zezwolenia na pracę odpowiadającą ich stanowisku, w tym znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. Zobowiązani są również do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.
 2. Masażyści przed przystąpieniem do zabiegu są zobowiązani do sprawdzenia stanowiska pracy, tj. dokonania dezynfekcji stanowiska pracy, rąk i przedramion do łokci oraz po zakończeniu zabiegu.
 3. Powierzchnie mające bezpośredni kontakt z Klientem, m.in. łóżko do masażu, kamienie i inne urządzenia mające styczność ze ciałem Klienta, są dezynfekowane każdorazowo.
 4. Powierzchnie płaskie i inne elementy wyposażenia Gabinetu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu, są dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
 5. W Gabinecie stosuje się wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie masażu.
 6. Gabinet zapewnia bezpłatnie jednorazową bieliznę oraz nakrycia głowy (jeśli potrzeba). Stosowane są również jednorazowe prześcieradła.
 7. Ręczniki są odpowiednio prane i suszone po każdym zabiegu.

Rezerwacje:

 1. Zabiegi w Gabinecie wykonywane są tylko po uprzedniej rezerwacji.
 2. Rezerwacji należy dokonać za pośrednictwem strony bodyplace.pl.
 3. Decydując się na Pakiet zabiegów dostępny w ofercie, jego zakupu dokonujemy również za pośrednictwem strony bodyplace.pl, dokonując płatności za cały Pakiet i rezerwując na wstępie pierwszy dogodny termin zabiegu. Rezerwacji kolejnych terminów dokonuje się systematycznie, wybierając wówczas jako formę płatności „na miejscu”. Płatność za cały Pakiet została bowiem poczyniona na wstępie i fakt ten został już odnotowany w systemie.
 4. Zabiegi powinny być ustalone w chwili rezerwacji. Część zabiegów wymaga wcześniejszego przygotowania.
 5. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłosić się najpóźniej na ok. 5 min przed umówioną godziną. Na pierwszą wizytę, proszę przyjść co najmniej 15 minut przez zabiegiem, w celu przeprowadzenia wywiadu o stanie zdrowia.
 6. W przypadku opóźnienia się zabiegu z przyczyn leżących po stronie Gabinetu, w tym naszego pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 7. Gabinet zachowuje prawo do niewykonania masażu na rzecz Klienta, który pojawił się z opóźnieniem przekraczającym 20 min.
 8. Zabieg może zostać wykonany, mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy zabiegu zostaną skrócone wedle uznania terapeuty. Za tak wykonany zabieg należy się opłata w pełnej wysokości.
 9. Klient ma prawo odwołać wizytę w każdym momencie. Szanując jednak czas i zaangażowanie pracowników Gabinetu, prosimy odwołanie wizyty zgłosić tak szybko, jak to tylko możliwe. W przypadku anulowania wizyty na krócej niż 2 godziny przed umówionym terminem zabiegu, Gabinet zwróci 50% należności za zarezerwowany zabieg.
 10. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania terminu zabiegu na 12 godzin przed jego terminem. Gabinet jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin zabiegu.

Płatność:

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi. Cennik zabiegów jest dostępny w Gabinecie oraz dostępny w Internecie pod adresem: bodyplace.pl
 2. Gabinet udostępnia następujące sposoby zapłaty: płatność on-line, płatność na miejscu: gotówką, kartą płatniczą, BLIK, przelew na telefon. Gabinet nie pobiera dodatkowych opłat za transakcje niegotówkowe.
 3. Gabinet zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na świadczone zabiegi. Regulamin promocji okresowych jest dostępny w na stronie internetowej bodyplace.pl. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę zabiegu, nie przysługują żadne roszczenia.
 4. W Gabinecie dostępne są także Kupony upominkowe, Pakiety płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby zabiegów w czasie nieprzekraczającym daty wypisanej na Kuponie lub określonej w Pakiecie. Gabinet nie ma obowiązku realizowania ww. Kuponów lub Pakietów po upływie ustalonego terminu. Regulamin zakupu kuponów upominkowych i pakietów znajduje się każdorazowo na stronie Gabinetu przy konkretnej ofercie.
 5. W przypadku nieodwołania wizyty przewidzianej w ramach zakupionego Kuponu/Pakietu, zabiegi przepadają a Gabinet nie ma obowiązku zwrotu poniesionych za nie wcześniej opłat.

Odpowiedzialność:

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 2. Gabinet ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie. Gabinet nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Gabinecie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 3. Gabinet ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zabiegu przez masażystów.
 4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany zabieg po stronie Gabinetu.
 5. Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką masażu w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 6. Odbycie wizyty na zabiegu musi być udowodnione przez Klienta np. w postaci paragonu.
 7. Gabinet ma polisę OC.

Zwroty i reklamacje:

 1. Zwrotu Kuponu-Vouchera, zakupionego w bodyplace.pl bez podania przyczyny, można dokonać w ciągu 7 dni kalendarzowych, liczonych od momentu nabycia. Warunkiem zwrotu jest wcześniejsze przedstawienie dowodu płatności. Zwrotu można dokonać wyłącznie osobiście – poprzez wizytę w Gabinecie Body Place.
 2. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu ich rejestracji.
 3. Reklamacji można dokonać drogą elektroniczną wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na adres mailowy: elmasrigroup@yahoo.com.
 4. Zwrotu równowartości wynikającej z uwzględnionej reklamacji Body Place dokonuje wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Posiadacza Vouchera, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu rozpatrzenia reklamacji.

Pozostałe postanowienia:

 1. Na terenie całego Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Prosimy nie korzystać z telefonów, podczas zabiegów. Prosimy o wyciszanie lub wyłączenie urządzenia. To jest czas dla Ciebie, czas na relaks J
 3. Prosimy o uszanowanie trwającego zabiegu i zachowanie ciszy.
 4. Prosimy o uszanowanie czasu pracy masażystów a także potrzeb innych Klientów.

Postanowienia końcowe:

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów, na jakie powołuje się Gabinet lub Pracownicy.
 2. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Gabinecie lub na stronie bodyplace.pl.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 7 listopada 2023 r.
do góry